DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE

REHABILITACIÓ DEL SANTUARI DEL SANT CRIST DE BALAGUER

L’objectiu principal de la proposta és l’adequació de l’entorn de la façana romànica del Santuari del Sant Crist.

S’actua sobre el camí posterior d’accés per rebaixar la cota actual i així accedir a peu pla a la portalada objecte de restauració.

En rebaixar la cota del camí davant la portalada romànica i en voler dotar al conjunt d’una millor perspectiva, es planteja l’enderroc del mur de l’hort del convent de les monges Clarisses, col.locant una nova tanca opaca que mantingui la independència i protecció del Convent respecte a la zona pública. D’aquesta manera es deixarà al descobert la façana de pedra de la Sagristia i la façana lateral de l’església romànica.

La recuperació del camí es fa bàsicament mitjançant un acabat de sauló compactat i petits murs de formigó pel correcte confinament de les terres. D’aquesta manera es milloraran les seves condicions actuals (millora de l’escorrentia, fixació del talús lateral, etc.), que hauran d’anar lligades a la seva major utilització com a accés del Santuari quan la portalada romànica s’hagi recuperat.

PROJECTE DE REHABILITACIÓ

DETALLS

Localització:

Pla d’Almata, Balaguer, LLeida

Equip projectista:

Alarcón & Matosas i Associats Arquitectura i Disseny

Direcció d’obra i d’execució:

Alarcón & Matosas i Associats Arquitectura i Disseny

Superfície construïda:

500,00 m2